Bestuursvergadering Vakoverschrijdend werk 18/10/07

Aanwezig: Lore Brepoels, Carolyn Collinet, Marijke Daems, Rachel de Beule, Kevin de Winne, Giel Kreemers, Serena Muto en Peter van Cauter

Voorzitter: Giel Kreemers

Notularis: Serena Muto

Agendapunten:

1. Rapporteren eigen taak
2. Onderzoeksvragen bijsturen
3. Taken verdelen
4. Film bekijken
5. Startdocument aanpassen


1. Rapporteren eigen taak :

Iedereen rapporteert zijn eigen taak en licht de anderen kort in.


2.Onderzoeksvragen bijsturen:

Na een kort overzicht van de gerapporteerde taken worden de onderzoeksvragen verder uitgediept en geconcretiseerd. Er worden nieuwe deelvragen gesteld.


< Hoofdvraag > :

Wat is de wisselwerking tussen kunst en wetenschap vroeger en nu? (Panamarenko versus Da Vinci.)


1. We gaan Panamarenko en Da Vinci even toelichten :

Wie zijn ze ? Wat deden ze? (mens, wetenschapper/uitvinder, kunstenaar e.a. )


2. De vliegwerken

2.1. Welke zijn de belangrijkste vliegwerken die Leonardo heeft voortgebracht ?
  • Hoe zijn ze tot stand gekomen?
  • Wat hebben ze teweeg gebracht
  • Wisselwerking kunst - wetenschap


2.2 . Wat zijn de belangrijkste vliegwerken van Panamarenko?
  • Hoe zijn ze tot stand gekomen?
  • Wat hebben ze teweeggebracht?
  • Wisselwerking kunst - wetenschap


3. Wat is de link tussen da Vinci en Panamarenko ?


3. Taken verdelen :
Aan de hand van de nieuwe deelvragen hebben we opnieuw de taken verdeeld.
- Leven da Vinci : Lore en Kevin
- Leven Panamarenko : Marijke
- Vliegwerken da Vinci : Serena
- Vliegwerken Panamarenko : Carolyn en Giel
- Link tussen da Vinci en Panamarenko : Rachel en Peter


4. Film bekijken:
We bekijken een documentaire over het leven van Leonardo da Vinci. Hierop volgt een korte bespreking.


5. Startdocument aanpassen
Doordat de nieuwe deelvragen zijn opgesteld, wordt het startdocument aangepast.


To do’s:

Allen: informatie verzamelen rond afgesproken deel en doorsturen naar Rachel en Peter !
Peter: vergadering van volgende week voorbereiden, liedje : the da Vinci code en PanamarenkoVolgende vergadering: datum 25-10-07 in B206